Infolinia 24/7

Zadzwoń: 517163902

Regulamin

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień Towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.aptekawstronezdrowia.pl
 2. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aptekawstronezdrowia.pl jest prowadzona przez spółkę Farmdar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-655 Katowice, ul. Tyska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535008, posiadająca nr NIP: 2220898406, REGON: 360325884, zwaną dalej: Sprzedawcą lub Apteką.
 3. Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o nr DNAiH.8520.1.31.2015.
 4. Apteka oraz zatrudnienie w niej farmaceuci przestrzegają Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej, którego treść dostępna jest na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem http://nia.org.pl/dat/attach/566_kodeksetykiaptekarzarporyginal.pdf
 5. Regulamin określa zasady świadczenia przez Farmdar sp. z o.o. usług, w tym usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym aptekawstronezdrowia.pl i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.aptekawstronezdrowia.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.
 7. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 8. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 9. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych bez przepisu lekarza.
 10. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny Towarami.
 11. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę). Apteka nie prowadzi sprzedaży produktów, których temperatura przechowywania i transportu wymaga specjalnych warunków.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Sprzedawca lub Apteka - rozumie się przez to "Aptekę Centralną" prowadzoną przez Farmdar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-655 Katowice, ul. Tyska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535008, posiadającą nr NIP: 2220898406, REGON: 360325884,

Kupujący/Klient - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Serwis - rozumie się przez to platformę internetową, zlokalizowaną pod adresem: www.aptekawstronezdrowia.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Kupujących; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny Towarów.

 

Użytkownik - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

 

Konsument - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie.

Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Serwisie www.aptekawstronezdrowia.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawca - należy przez to rozumieć podaną w Serwisie www.aptekawstronezdrowia.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą (Firma Kurierska) lub operatora pocztowego (Pocztę Polską). Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w Serwisie www.aptekawstronezdrowia.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówienie - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienia składane i ewidencjonowane w Serwisie www.aptekawstronezdrowia.pl

Umowa sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Apteki, której przedmiotem są towary.

Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

 

 

 

SERWIS

 

 1. Korzystanie z Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl jest dostępne dla Kupującego dysponującego następującym wyposażeniem:
 2. szerokopasmowe łącze internetowe,
 3. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 6. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze, system operacyjny OS X,
 7. aktywne konto e-mail.
 8. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl z infrastrukturą techniczną Kupującego.

INFORMACJA O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkich innych akcji i działań. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone są do legalnego obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych organów administracyjnych. Wszystkie produkty będące przedmiotem sprzedaży są zapakowane w sposób zapewniający zachowanie jego jakości i integralności oraz są przechowywane w warunkach określonych przez przepisy prawa.
 7. W Aptece umieszczone są opisy Towarów pochodzących od producenta tych Towarów. Opis prezentowany na stornie www.aptekawstronezdrowia.pl nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 52 i n. ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 z późn. Zm.).
 8. Apteka zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem (+48) 517 163 902 w godzinach pracy placówki, tj. od 8.00 do 24.00 oraz dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Serwisu aptekawstronezdrowia.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. zalogować się do Serwisu www.aptekawstronezdrowia.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny);
 5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Kupujący może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT;
 7. wybrać sposób Dostawy
 8. kliknąć przycisk "Zamawiam".
 9. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 11. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego/
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:
 13. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 14. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 15. W przypadku gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego ustępu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Kupującemu produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w procesie składania zamówienia.
 16. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 17. Zamówienie niepotwierdzone lub nie opłacone będzie automatycznie anulowane po 7 dniach

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego Towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
 • kartą kredytową;
 • szybkim przelewem internetowym (PayU);
 • tradycyjny przelew bankowy na konto Farmdar sp. z o.o. Alior Bank 31 2490 0005 0000 4520 4349 1060
 1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji PayU lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Apteka może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 1. Zamówiony przez Kupującego Towar może być:
 • odebrany przez Kupującego osobiście w Aptece Centralnej przy ul. Tyska 3 Katowice lub Aptece C Plus przy ul. Łętowskiego 16A Katowice

lub

 • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
 1. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób Dostawy.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na stronie aptekawstronezdrowia.pl, który Kupujący zobowiązany jest pokryć. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej Kupujący jednocześnie upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w Aptece i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Apteka zobowiązana jest do przygotowania Towarów do odbioru przez firmę kurierską lub Pocztę Polską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia Towarów do Kupującego. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, Kupujący akceptuje warunki dostawy określone w regulaminie wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, a dostępnej na jego stronie internetowej.
 3. Apteka wystawi fakturę VAT za sprzedane Towary po wybraniu przez Kupującego opcji w formularzu zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Kupującego wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury.
 1. Termin dostarczenia do klienta towaru na terenie Polski trwa od 2 do 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

 

REKLAMACJE

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje można składać:
 2. pisemnie na adres: Apteka Centralna, ul. Tyska 3, 40-655 Katowice

lub

 1. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: internetowa@aptekacentralna.com
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Serwisie www.aptekawstronezdrowia.pl.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu.
 4. W przypadku Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji Zamówienia.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia jej pozytywnego rozpatrzenia jest zobowiązany, zależnie od wyboru dokonanego przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiednio do zwrotu wpłaconej za Towar ceny (na rachunek bankowy Kupującego albo przekazem pocztowym, zależnie od treści zgłoszenia reklamacyjnego) lub do dostarczenia Kupującego nowego produktu pozbawionego wad na swój koszt.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 6, 7 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony. Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Kupujący może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Apteka Centralna, ul. Tyska 3, 40-655 Katowice.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 96 ustawy z dnia 21 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wydanych z apteki. Zapis powyższy nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 9. Do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 2. Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje);
 3. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
 1. Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&;lng=PL
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Kupujący może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Farmdar sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe umieszczone przez Kupującego w Serwisie w toku rejestracji są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim, o ile Sprzedawca nie zostanie zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez uprawnione organy władzy publicznej.
 3. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu ? za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
 5. Umieszczenie w Serwisie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Serwisu. Przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, bowiem ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości składania i realizacji zamówień przez Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania oraz do żądania od Sprzedawcy zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych. Sprzedawca zastrzega jednak, że w wypadku spełnienia takiego żądania dalsze korzystanie z Serwisu przez Kupującego może okazać się niemożliwe wobec braku danych pozwalających na składanie i realizację zamówień.
 6. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do dochodzenia rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 

NEWSLETTER

 

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera - usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. Z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 4. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newslettera.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Farmdar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania usługi, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności, aktualizacji Serwisu, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania Zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o Zmianach Użytkownik nie usunął swojego konta.
 2. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego oraz poprzednio obowiązujących wersji Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie Usługi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Farmaceutycznego.
 6. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne apteki internetowej oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Farmdar sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej, a więc z dniem 1.09.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona internetowa www.aptekawstronezdrowia.pl jest obsługiwana przez spółkę Farmdar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-655 Katowice, ul. Tyska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535008, posiadającą nr NIP: 2220898406, REGON: 360325884 (zwana dalej: Sklepem internetowym lub Administratorem).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy.

1.     Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają następujące znaczenie:

-  Sklep internetowy/Administrator - należy przez to rozumieć spółkę Farmdar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-655 Katowice, ul. Tyska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535008, posiadającą nr NIP: 2220898406, REGON: 360325884, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

- Cookies -  należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

- Cookies Administratora - należy przez to rozumieć Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

- Serwis - należy przez to rozumieć stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działającą w domenie www.aptekawstronezdrowia.pl.

- Użytkownik - należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu.

2.     Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Użytkownika przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliki pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

 1. Wykorzystywane typy plików Cookies przez Administratora:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Cel wykorzystywania plików Cookies:
 1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 1. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Farmdar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-655 przy ul. Tyskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000535008, REGON: 360325884, NIP: 2220898406,
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) świadczenia usług i prowadzenia konta Użytkownika w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sprzedaży produktów oferowanych przez aptekę internetową - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi portalu aptekawstronezdrowia.pl i aptekahomeopatyczna.com oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością apteki,
b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: internetowa@aptekacentralna.com
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.